ឥណ្ឌូណេស៊ី VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 1192 ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
125.161.105.36ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
139.228.50.164ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1566
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1566
: vpn
: vpn
139.0.71.252ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1786
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1786
: vpn
: vpn
139.228.248.132ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1302
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1302
: vpn
: vpn
117.102.92.107ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1744
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1744
: vpn
: vpn
203.207.57.88ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1269
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1269
: vpn
: vpn
103.84.147.61ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1918
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1918
: vpn
: vpn
139.195.86.245ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1940
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1940
: vpn
: vpn
158.140.187.242ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
118.136.240.104ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1492
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1492
: vpn
: vpn
139.255.166.42ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1226
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1226
: vpn
: vpn
139.194.114.64ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1674
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1674
: vpn
: vpn
103.47.133.178ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
103.84.7.105ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
158.140.187.203ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
139.194.162.165ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1960
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1960
: vpn
: vpn
139.194.13.170ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1841
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1841
: vpn
: vpn
111.95.59.168ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1720
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1720
: vpn
: vpn
139.0.206.158ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1295
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1295
: vpn
: vpn
111.95.37.216ឥណ្ឌូណេស៊ីTCP: 1604
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1604
: vpn
: vpn
  • 1