නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
126.122.236.62ජපානයTCP: 1462
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1462
: vpn
: vpn
115.21.206.1දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.171.114.51දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.251.177.236දකුණු කොරියාවTCP: 1331
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1331
: vpn
: vpn
203.136.128.158ජපානයTCP: 1755
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1755
: vpn
: vpn
189.222.209.57මෙක්සිකෝවTCP: 1397
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1397
: vpn
: vpn
1.240.65.52දකුණු කොරියාවTCP: 1800
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1800
: vpn
: vpn
122.26.227.77ජපානයTCP: 1468
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1468
: vpn
: vpn
180.68.70.154දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.64.118.180දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
133.203.108.217ජපානයTCP: 1317
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1317
: vpn
: vpn
49.228.35.27තායිලන්තයTCP:
UDP:
182.53.89.34තායිලන්තයTCP: 1520
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1520
: vpn
: vpn
180.196.136.179ජපානයTCP: 1336
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1336
: vpn
: vpn
71.210.116.122එක්සත් ජනපදයTCP: 1728
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1728
: vpn
: vpn
184.23.190.106එක්සත් ජනපදයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
138.64.229.247ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
49.228.192.229තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
172.91.71.4එක්සත් ජනපදයTCP: 1946
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1946
: vpn
: vpn
182.231.173.127දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1