නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
184.82.106.53තායිලන්තයTCP: 1912
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1912
: vpn
: vpn
75.174.30.164එක්සත් ජනපදයTCP: 1257
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1257
: vpn
: vpn
18.162.110.70එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
98.208.23.45එක්සත් ජනපදයTCP: 1777
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1777
: vpn
: vpn
77.34.236.153රුසියාවTCP: 1235
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1235
: vpn
: vpn
121.183.80.133දකුණු කොරියාවTCP: 1611
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1611
: vpn
: vpn
71.204.182.72එක්සත් ජනපදයTCP: 1909
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1909
: vpn
: vpn
188.243.182.82රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
175.127.146.151දකුණු කොරියාවTCP: 1803
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1803
: vpn
: vpn
27.35.71.2දකුණු කොරියාවTCP: 1421
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1421
: vpn
: vpn
211.195.173.16දකුණු කොරියාවTCP: 1378
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1378
: vpn
: vpn
121.159.143.16දකුණු කොරියාවTCP: 1820
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1820
: vpn
: vpn
180.198.165.219ජපානයTCP: 1854
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1854
: vpn
: vpn
27.124.195.231දකුණු කොරියාවTCP: 1874
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1874
: vpn
: vpn
121.172.234.46දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.164.16.80දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.189.229.109ජපානයTCP: 1962
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1962
: vpn
: vpn
103.224.32.242ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.56.134.152දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.147.94.241දකුණු කොරියාවTCP: 1356
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1356
: vpn
: vpn
  • 1