නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
98.148.249.224එක්සත් ජනපදයTCP: 1260
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1260
: vpn
: vpn
115.163.28.210ජපානයTCP: 1873
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1873
: vpn
: vpn
118.39.96.9දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
45.76.51.55එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
121.132.80.241දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
183.99.29.244දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.244.162.130දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
132.145.126.13එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
114.165.152.13ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
218.235.3.42දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.26.209.239ජපානයTCP: 1848
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1848
: vpn
: vpn
27.145.54.190තායිලන්තයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
192.16.121.218එක්සත් ජනපදයTCP: 1765
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1765
: vpn
: vpn
168.138.203.244එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
118.1.172.165ජපානයTCP: 1965
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1965
: vpn
: vpn
149.28.174.6එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
124.146.237.234ජපානයTCP: 1463
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1463
: vpn
: vpn
61.74.20.8දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.71.237.204වියට්නාමයTCP: 1324
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1324
: vpn
: vpn
210.100.177.50දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1