නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
218.156.76.224දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.225.187.51දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.186.17.140දකුණු කොරියාවTCP: 1693
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1693
: vpn
: vpn
125.138.15.23දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
202.14.120.38ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
118.240.197.20ජපානයTCP: 1357
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1357
: vpn
: vpn
221.155.49.21දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.72.44.25දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
153.182.185.60ජපානයTCP: 1760
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1760
: vpn
: vpn
218.153.96.189දකුණු කොරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.22.206.123ජපානයTCP: 1700
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1700
: vpn
: vpn
184.22.250.59තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
184.22.161.152තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
210.113.93.179දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.197.186.122ජපානයTCP: 1336
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1336
: vpn
: vpn
184.22.97.89තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
101.141.63.75ජපානයTCP: 1433
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1433
: vpn
: vpn
121.113.188.88ජපානයTCP: 1799
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1799
: vpn
: vpn
175.193.55.228දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.211.85.53දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1