නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
220.81.139.215දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.172.72.71තායිලන්තයTCP: 1937
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1937
: vpn
: vpn
58.65.112.122දකුණු කොරියාවTCP: 1920
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1920
: vpn
: vpn
125.203.184.162ජපානයTCP: 1210
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1210
: vpn
: vpn
14.33.41.14දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
27.142.16.224ජපානයTCP: 1691
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1691
: vpn
: vpn
49.175.126.220දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.18.142.112ජපානයTCP: 1639
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1639
: vpn
: vpn
36.39.198.3දකුණු කොරියාවTCP: 1298
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1298
: vpn
: vpn
115.77.22.151වියට්නාමයTCP: 1296
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1296
: vpn
: vpn
124.51.100.203දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.210.72.16දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.190.157.165දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.198.208.135ජපානයTCP: 1194
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 1194
: vpn
: vpn
180.180.137.156තායිලන්තයTCP: 1920
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1920
: vpn
: vpn
183.77.28.180ජපානයTCP: 1915
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1915
: vpn
: vpn
125.138.71.133දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
42.124.170.14ජපානයTCP:
UDP:
113.197.168.45ජපානයTCP: 1300
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1300
: vpn
: vpn
184.22.110.14තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1